Navigeringsmeny

Käyttösäännöt sisältö ruotsi

Användningsregler för Polamks bibliotek

Polisyrkeshögskolans (Polamk) bibliotek är specialiserat på polisbranschen.

Biblioteket betjänar hela polisorganisationen. En del av tjänsterna har begränsats till att gälla Polamks studerande och personal.

Kunder som inte hör till polisförvaltningen ska ta kontakt med biblioteket och komma överens om besöket. Övriga kunder kan också fjärrlåna material via sitt eget bibliotek (se avsnitt Fjärrlåneservice).

Två polisstuderande i uniform bläddrar i böcker i säckstolar i biblioteket.

Lånerätt

Lånerätt och bibliotekskort får man genom att visa upp polisens tjänstemärke, sitt identitetskort, pass eller körkort och uppge sin adress. Kunden ansvarar för de publikationer hen lånar. Material som inte har återlämnats eller som har skadats ska ersättas med motsvarande material eller i pengar.

Uppgifter om låntagaren uppdateras inte automatiskt i studerande- eller befolkningsregistret. Låntagaren ska omedelbart meddela biblioteket om ändringar av namn, e-postadress eller andra kontaktuppgifter.

Meddela biblioteket om bibliotekskortet förkommer. Kortets ägare ansvarar för materialet som har lånats med kortet tills hen har anmält materialet försvunnet per telefon, e-post eller genom att besöka biblioteket.

Om kunden inte följer bibliotekets användarregler kan hen förlora sin lånerätt för en viss tid eller fullständigt.

Registret över låntagare

Låntagarens personuppgifter lagras i Polisyrkeshögskolans biblioteks kundregister. Låntagare har rätt att kontrollera sina egna registeruppgifter. Dataskyddsbeskrivningen finns tillgänglig på Polamks webbsidor.

Dataskyddsbeskrivning för bibliotekets kundregister

Utlåning och återlämning

Materialets allmänna lånetid är 28 dygn. Kursböcker utlånas endast till de egna studerandena, lånetiden för kursböcker är 14 dygn. Vid biblioteket finns även material som inte lånas ut. Närmare information om de utlåningsbegränsningar som gäller materialet fås av biblioteket.

Materialet ska återlämnas eller förnyas innan lånetiden har gått ut. Lån kan förnyas i bibliotekssystemets webbgränssnitt, per telefon eller e-post, såvida det inte finns reserveringar som gäller materialet i fråga.

Låntagaren ges låneförbud om återlämningen av materialet försenas mer än 21 dygn. Låneförbudet upphävs då materialet återlämnas eller ersätts.

Reservationer

Material som är utlånat kan reserveras. Låntagaren kan inte reservera material hen själv har som lån och varje låntagare kan ha endast en reservation gällande samma material.

Fjärrlån

Polisyrkeshögskolans bibliotek fjärrlånar material från andra bibliotek enbart till Polamks egna studerande och personal. Vid fjärrlån följs det sändande bibliotekets bestämmelser.

Ur Polisyrkeshögskolans biblioteks lånesamling sänds fjärrlån och avskrifter till andra bibliotek. Fjärrlåneservice är avgiftsbelagd. En begäran om fjärrlån kan sändas per e-post.