Navigeringsmeny

Toimintakäsikirja TKI-toiminnan suunnittelu sisältö ruotsi

Planering av forskning och utveckling

En av våra lagstadgade uppgifter är att bedriva tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete. Dess mål är att stöda planeringen och utvecklingen av polisverksamheten och den interna säkerheten samt vår undervisning. Vi följer upp och utvärderar årligen genomförandet av FUI-riktlinjerna (forskning, utveckling och innovationer) under ledning av kärnprocessen för forskning och utveckling.

Kvalitetssystemet för forskning och utveckling grundar sig på PDCA-modellen för kontinuerlig utveckling (Plan - Do - Check - Act = planera - genomför - utvärdera - utveckla). Texten beskriver bildens innehåll.

Vi ingår årligen ett resultatavtal med Polisstyrelsen, i samband med vilket vi antecknar avkastningsmålen för FUI-verksamheten och den externa finansieringen i budgeten. Målen för FUI-verksamhetens resultatavtal ingår i vår verksamhetsplan. I delårsbedömningarna följer vi upp hur målen i verksamhetsplanen uppnås och nyckeltalen samt gör budgetjusteringar.

Med hjälp av resultatmätarna följer vi upp verksamhetens lönsamhet, produktivitet, serviceförmåga och kvalitet, prestationer, resurser och effektivitet. Indikatorerna hänför sig huvudsakligen till projekt- och publikationsverksamheten.

Forsknings- och utvecklingsverksamheten genomförs i allmänhet som projekt som vi styr som en strategisk helhet. Portföljgruppen bedömer och godkänner eller förkastar enskilda projektförslag och följer upp projektportföljen ur ett strategiskt perspektiv. Bedömningen av projektförslagen grundar sig på en helhetsbedömning av innehåll och strategisk överensstämmelse, projektkonsortium, lönsamhet och förväntade fördelar samt tillgängliga resurser.

Vi planerar, utvärderar och rapporterar projekten i polisens gemensamma projektportfölj Keto. Polisstyrelsens utvecklingsgrupp för polisverksamheten bedömer alla projektförslag med vilka man ansöker om polisens utvecklingspengar eller i vilka beloppet av den externa finansieringen som söks överstiger 50 000 euro.

I planeringsskedet för enskilda projekt tar vi separat i beaktande till exempel behovet av en etisk förhandsbedömning, kraven i dataskyddslagstiftningen (bl.a. konsekvensbedömningar), frågor som gäller öppenheten i material och publikationer samt ägarrätt, kommunikation och utnyttjande av information. 

Som stöd för projektarbetet finns projekthandboken som sammanställer principerna, förfarandena och anvisningarna för vårt projektarbete.

Toimintakäsikirja TKI-toiminnan suunnittelu infolaatikko oikea palsta ruotsi

Läs mer

Riktlinjer för FUI-verksamhet

Forskning och utveckling i Polamk

Mera information om forsknings- och utvecklingsprocesser

Mera information för Polamks personal och studerande på finska

Anvisningar för projekt (Polisens intranät / Tietoa työhön / Hankkeet ja projektit)