Toimintakäsikirja suunnittele hero ruotsi

Planera

Vi utbildar experter för sakkunnig- och ledningsuppgifter inom området för intern säkerhet. Vi utför också tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete som betjänar undervisningen samt polisverksamheten och planeringen och utvecklingen av den interna säkerheten.

Vi är en av polisens riksomfattande enheter. Våra kärnprocesser är undervisning och inlärning samt forskning och utveckling.

Grunderna för vår planering är strategin, analysen av verksamhetsmiljön samt resultatstyrningen och processen för verksamhetsplaneringen. Vår läroplansprocess involverar undervisningspersonalen, studerandena och intressentgrupperna i planeringen av undervisningen och inlärningen. Forsknings- och utvecklingsarbete bereds typiskt som projekt som behandlas i portföljgruppen.

Planera är en del av vårt kvalitetssystem. De andra delar är Genomför, Utvärdera och Utveckla.