Projektiosaamisen kehittäminen sisäministeriön hallinnonalalla (PROOSA) sisältö sv

Utveckling av projektkompetensen inom inrikesministeriets förvaltningsområde (PROOSA)

Inom projektet ökas och förenhetligas projektkompetensen hos anställda inom inrikesministeriets förvaltningsområde. Inom projektet genomförs en modulbaserad pilotutbildning på webben, med hjälp av vilken de som arbetar inom projekten kan sätta sig in i projektarbetets centrala teman och verksamhetssätt. Utbildningen är avsedd för alla ämbetsverk inom inrikesministeriets förvaltningsområde. Undervisningsmaterialet kan utnyttjas i personalens fortbildning och vid behov som grund i ämbetsverkens egna projektutbildningar.

Projektet stöds av en uppföljningsgrupp bestående av experter inom förvaltningsområdets projektarbete, utbildning och FUI. Gruppen består av representanter från inrikesministeriet, Polisstyrelsen, skyddspolisen, staben för Gränsbevakningsväsendet, centralkriminalpolisen, Räddningsinstitutet, Nödcentralsverket, Migrationsverket, Krishanteringscentret och Försvarshögskolan.

Längd: april 2022 – december 2022

Finansiering: Inrikesministeriets FUI-utvecklingsmoment, 65 000 euro

Kontaktperson vid Polamk: Projektchef Suvi-Tuuli Ames. E-postadresserna följer formen [email protected].