Navigeringsmeny

Toimintakäsikirja strateginen suunnittelu sisältö ruotsi

Strategisk planering 

Polamk är förutom en högskola även en polisenhet. Vi värdesätter konstruktiv kritik, forskningsbaserad information och utnyttjande av den, ifrågasättande av gammalt och utveckling av nytt samt innovativitet.

Strategin och verksamhetsstyrningen är en central del av vårt kvalitetssystem. Inom strategisk ledning finns tre sammankopplade delområden: 

  • strategiprocess 
  • resultatstyrningssystem
  • verksamhetsplanering.

Strategiprocess

För Polamks strategiprocess ansvarar rektorn. Beredningen av strategin har inte beskrivits, utan man kommer varje gång med nya idéer för genomförandet. I beredningen av den nya strategin deltar ledningsgrupperna, personalen, studerandena samt andra nyckelpersoner som fastställs separat. Vi följer upp strategin och identifierar uppdateringsbehov som en del av planeringen och utvärderingen av verksamheten. Polamks delegation och planeringsledningsgruppen hjälper till att identifiera uppdateringsbehoven.

Resultatstyrning

Enligt resultatstyrningssystemet för vi årligen resultatavtalsförhandlingar med Polisstyrelsen. Beredningen av resultatavtalsmaterialet inleds i september med en planeringsföreskrift utfärdad av Polisstyrelsen. Innan resultatavtalet fastställs för vi normalt en resultatavtalsförhandling i november. Genom resultatavtalet kommer vi överens med Polisstyrelsen om följande års resurser och centrala mål. 

Verksamhetsplanering

Beredningen av resultatavtalet föregås av Polisyrkeshögskolans egen verksamhetsplanering, i vilken ingår en analys av verksamhetsmiljön samt en strategibaserad identifiering av följande års mål. De viktigaste målen antecknas som Polamks egna mål i resultatavtalet som görs med Polisstyrelsen.

Resultatstyrningssystemet och verksamhetsplaneringen förenas i vår verksamhetsplan som innehåller både våra resultatavtalsmål och våra egna mål. I vår verksamhetsplan preciserar vi de ansvariga instanserna och åtgärderna för att uppnå målet. Vi följer upp hur verksamhetsplanen genomförs i delårsbedömningarna 30.4 och 31.8 och samtidigt kan vi vid behov uppdatera den. I samband med delårsbedömningarna skapas också en resultat- och resursuppföljningsrapport till Polisstyrelsen. Dessutom analyserar och rapporterar vi årligen i verksamhetsberättelsen hur målen har uppnåtts.

Vi informerar hela högskolesamfundet om beredningen av resultatavtalet och verksamhetsplanen och beredningsplattformen är öppen för alla. I målsättnings- och utvecklingssamtalen kopplar vi målen till gruppernas och experternas personliga mål.

Strateginen suunnittelu infolaatikko oikea palsta ruotsi

Läs mer

Strategi och kvalitet

Polamks resultatavtal och verksamhetsberättelser på polisens webbsida

Polisens strategi på polisens webbsida

Mera information för Polamks personal och studerande på finska

Materialen för resultaststyrningen (Polisens intranät / Työtilat / Polamk Tulossuunnittelu ja laatu)