Navigeringsmeny

Toimintakäsikirja Arvioi TKI-toiminnan arviointi sisältö ruotsi

Utvärdering av FUI-verksamheten

Portföljgruppen behandlar alla projektidéer som finansieras med särskild finansiering. Om projektets kostnadskalkyl överstiger ett visst belopp skickas den till utvecklingsgruppen för polisverksamheten för behandling.

Rektorn fattar beslut om deltagande i projektet. En del projektidéer erbjuds till studerande som kan genomföra dessa i form av lärdomsprov eller studerandeprojekt. FUI-projekt som genomförs med basfinansiering avtalas med Polisstyrelsen i samband med resultatavtalsförhandlingarna.

Vi har förbundit oss att iaktta god vetenskaplig praxis. Forskningen görs på ett etiskt hållbart sätt och vi följer Forskningsetiska delegationens (TENK) anvisningar och principer. Vi har namngivna stödpersoner för forskningsetik, som har till uppgift att

  • främja god vetenskaplig praxis (GVP),
  • erbjuda rådgivning kring forskningsetik och möjligheter till konfidentiella samtal inom den egna organisationen,
  • förbättra identifieringen och förebyggandet av forskningsfusk,
  • öka kunskaperna om TENK:s verksamhet och anvisningar samt handläggningen av misstänkta överträdelser av god vetenskaplig praxis (s.k. GVP-process),
  • sänka tröskeln för GVP-anmälningar vid misstankar om allvarligt fusk.

För projekt utses en projektchef som ansvarar för projektets kvalitetshantering på det sätt som finansiären förutsätter. Forsknings- och utvecklingsprojekt som avtalas i resultatavtalet följs upp i anslutning till resultat- och resursuppföljningen. Projektchefen organiserar också projektets beslutsåtgärder, såsom projektets effektivitetsenkät och responstillfället Lessons learnt.

Styrgruppsresponsen är ett sätt att utvärdera våra FUI-projekt.

Beslut om verk som ska publiceras i Polisyrkeshögskolans publikationsserier fattas av Publikationsnämnden som tar hjälp av sakkunniga i bedömningen av manuskripten. För godkända manuskript tecknas ett förlagsavtal. För översättning, ombrytning och tryckning av publikationerna anlitas utomstående experter av vilka vi köper dessa tjänster.

Toimintakäsikirja Arvioi TKI-toiminnan arviointi oikea palsta ruotsi

Läs mer

Etik och öppen vetenskap

Publikationsverksamhet

Föreslå ett projekttema

Mer information till anställda och studerande vid Polamk (på finska)

FUI-projekt (Polisens intranät > Polisyrkeshögskolan > Forskning och utveckling)

Publikationsverksamhet (Polisens intranät > Polisyrkeshögskolan > Forskning och utveckling)

Etik och öppen vetenskap (Polisens intranät > Polisyrkeshögskolan > Forskning och utveckling)