Valintapäätös hero ruotsi

Antagningsbeslut

I detta avsnitt hittar du information om antagningsbeslut, hälsoundersökning och narkotikatest, säkerhetsutredning samt betyg och intyg som ska kontrolleras. Du kan även läsa om att ta emot studieplatsen samt närvaro- och frånvaroanmälan.

Lejon med svärd – emblem på ärmen på polisens overaller.

Valintapäätös sisältö ruotsi

Först villkorlig antagning

Vi antar studeranden till utbildningen i rangordning enligt det totala poängantalet i urvalsprovet. Observera dock att du behöver få ett godkänt resultat (minst 15 poäng i den psykologiska delen och inte bli underkänd i intervjun), för att kunna bli antagen till utbildningen.

Om två eller flera sökande fått samma poängantal bestäms rangordningen mellan dem enligt det totala poängantalet i lämplighetsbedömningen. Om också det poängantalet är det samma avgör i första hand poängantalet i den psykologiska delen, i andra hand poängantalet i intervjun och i tredje hand den individuella uppgiften och gruppuppgiften. Om också dessa poängantal är de samma, antar vi alla sökanden med samma poängantal till utbildningen.

Vi informerar sökanden om antagningsbeslutet i sökandetjänsten i webbansökan. Vi publicerar inte de antagna studerandenas namn på Polisyrkeshögskolans webbsidor.

Antagningsbeslutet är villkorligt, tills den som har antagits till utbildningen har:

  • konstaterats lämplig för polisarbete enligt hälsoundersökning och narkotikatest
  • konstaterats vara lämplig för polisarbetet enligt den normala säkerhetsutredning som Skyddspolisen gjort
  • lämnat in en kopia av betyget för en utbildning med vilket han eller hon har sökt till polisutbildningen och som uppfyller ansökningskravet
  • lämnat in ett intyg om den simkunnighet som krävs.

Information om hälsoundersökningen och narkotikatestet

Information om säkerhetsutredningen

Information om de betyg och intyg som ska kontrolleras

Att ta emot studieplatsen

När du har blivit godkänd som studerande vid polis (YH)-utbildningen, ska du meddela att du tar emot studieplatsen på det sätt som framgår i antagningsmeddelandet. Om du inte meddelar att du tar emot studieplatsen enligt instruktionerna i antagningsmeddelandet förlorar du din studieplats.

Till en studieplats som blir ledig på grund av annullering kallar vi sökanden från reservplats i poängordning.

Högskolornas regel om en enda studieplats gäller inte Polisyrkeshögskolan. En avlagd högskoleexamen eller emottagande av en studieplats som leder till en högskoleexamen vid en annan högskola inverkar inte på ansökan till Polisyrkeshögskolan.

Närvaro- eller frånvaroanmälan

Efter att du tagit emot studieplatsen ska du anmäla dig som när- eller frånvarande. Du kan anmäla dig som frånvarande om du under det första läsåret:

  • fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen, civiltjänstlagen eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor
  • är på moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet
  • är oförmögen att inleda dina studier på grund av egen sjukdom eller skada
  • är förhindrad att inleda dina studier för att en nära anhörig behöver vård på grund av en allvarlig sjukdom eller skada.

Om du anmäler dig som frånvarande student, skicka ett intyg över grunderna till frånvaron till antagningen.

Överklagande

Du får ytterligare information om överklagan i antagningsbeslutet.

Valintapäätös-sivut yhteinen infolaatikko oikea palsta ruotsi

Ytterligare information om ansökan och urval

Hakijapalveluun banneri turkoosi ruotsi

Uudelle opiskelijalle banneri ruotsi