Navigeringsmeny

Toimintakäsikirja Arvioi Yhteiskunnallinen vaikuttavuus sisältö ruotsi

Samhällelig effektivitet

Vår starkaste effektivitetsfaktor är undervisningen och utbildningen som vi erbjuder och som i det väsentliga säkerställer den finländska polisens höga kompetens och etik.  Grunden för vår tidsenliga utbildning är forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten (FUI) som tillgodoser behov inom den inre säkerheten och polisväsendet. 

Vi är en liten högskoleenhet i de finländska förhållandena och lutar oss kraftigt på nätverkssamarbete.

Polisstuderande på en lektion i klassrummet.

Mål och mätare för den samhälleliga effektiviteten

Strategin och de pedagogiska riktlinjerna och FUI-riktlinjerna som kompletterar strategin stakar ut riktningen för vår samhälleliga effektivitet. Därför granskar vi också effektivitetsmålen och -mätarna utifrån de strategiska tyngdpunktsområdena.

I fastställandet av målen och mätarna har vi använt oss av strukturen för effektiva yrkeshögskolor som Yrkeshögskolornas rektorsråd ARENE har utarbetat. Enligt den möjliggör följande faktorer effektivitet:

  • kompetens
  • inlärning och förnyelseförmåga
  • samhällelig interaktion.

Information och kommunikation samt gemensam planering stöder dessa faktorer.

Samhälleligt effektiv verksamhet förutsätter en kontinuerlig analys av verksamhetsmiljön och ett målmedvetet ledarskap som stöder en inkluderande kultur och samarbete över organisationsgränserna.

Toimintakäsikirja Arvioi Yhteiskunnallinen vaikuttavuus haitari ruotsi

Toimintakäsikirja Arvioi Yhteiskunnallinen vaikuttavuus oikea palsta infolaatikko ruotsi

Läs mer

Strategi och kvalitet

Publikationer av Polamks egna publikationsserier i Theseus-tjänsten

Polisyrkeshögskolans forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhetens (FUI) projekt

Partnerskap

Mera information för Polamks personal och studerande på finska

Resultatstyrning och kvalitet (Polisens intranät > Poliisiammattikorkeakoulu  > Oikopolut > Tulossuunnittelu ja laatu)