Toimintakäsikirja Toteuta Hero ruotsi

Genomför

Vi producerar information och kompetens för sakkunnig- och ledningsuppgifter inom inre säkerhet och för utvecklingen av säkerheten i samhället. Kärnprocesserna är undervisning och inlärning samt forskning och utveckling. Ledningen stödjer uppnåendet av målen.

Vi är en liten högskoleenhet i de finländska förhållandena och lutar oss kraftigt på nätverkssamarbete med inhemska och utländska högskolor och forskningsinstitut. 

Vår högskolegemenskap har gemensamt tagit fram Polamk-gemenskapens etikett som grundar sig på polisens gemensamma värdegrund, etiska kod och Polamks strategi. I etiketten anges riktlinjerna för våra sätt att arbeta, studera och verka tillsammans. 

Det andra skedet under cykeln för kontinuerlig utveckling är genomförandet.

Toimintakäsikirja Toteuta sisältö ruotsi

Framtidens säkerhet

Processkartan (se bilden nedan) visar strukturen i vår verksamhet som siktar på framtidens säkerhet. Vi utbildar våra studeranden till sakkunniga på inre säkerhet. Vår FUI-verksamhet producerar forskningsbaserad information, lösningar och sakkunskap för att lösa mångfasetterade samhälleliga utmaningar. Vi arbetar tillsammans med våra partner.

Med hjälp av processkartan formas undervisningen och inlärningen samt forskningen och utvecklingen till kärnprocesser som ledningen och samarbetet med våra partner stöder. Kärnprocessernas resultat är sakkunniga på inre säkerhet samt forskningsdata, lösningar och sakkunskap. Kunskap och information skapar framtidens säkerhet.

Kärnprocesserna är undervisning och inlärning samt forskning och utveckling. Ledarskapet stöder vår verksamhet. Kunskap och information skapar framtidens säkerhet.

Vår verksamhet tar stöd av processbeskrivningar och instruktioner. De viktigaste av dessa finns samlade i avsnitten om undervisning och inlärning, forskning och utveckling samt ledning. Instruktionerna ger en god uppfattning om de principer och förfaranden som vi använder för att säkerställa verksamhetens kvalitet. Vi förbereder beskrivningarna och förfarandena tillsammans under ledning av den ansvariga personen för respektive process.

I avsnittet Stöd för verksamheten beskriver vi vårt personalarbete, vår ekonomiplanering och -uppföljning samt informationshantering och den miljö där vi arbetar och studerar.