Länkstig

Navigeringsmeny

Strategia ja laatu sisältö ruotsi

Strategi och kvalitet

Vår strategi ger riktlinjer till all vår verksamhet.

Kvalitetsstyrning är en fast del av vår ledning samt verksamhet och dess utvärdering.

Trapporna i Polisyrkeshögskolans huvudbyggnad.

 

Vår strategi: Framtidens säkerhet 

Vi producerar information och kunnande för sakkunnig- och ledningsuppgifter inom intern säkerhet och för utveckling av säkerheten i samhället. Vi bygger en grund för den finska polisens yrkesskicklighet.

Vi är en högklassig och uppskattad internationell högskola inom säkerhetsbranschen.

Så når vi målen

Verksamhet med sikte på framtiden

  • Vi följer, bedömer och förutser läget i verksamhetsmiljön och förändringar i denna.
  • Vi utvecklar teknologin och mångsidiga inlärningsmiljöer.

En kompetent högskolegemenskap

  • Vi uppmuntrar till livslångt lärande och till ett undersökande och experimenterande arbetsgrepp.
  • Vi förvissar oss om Polisyrkeshögskolans dragningskraft som studie- och arbetsplats.
  • Vi drar nytta av respons- och bedömningsinformation.

Starka partnerskap

  • Vi främjar ett tätt arbetslivs- och högskolesamarbete.
  • Vi främjar mobilitet för de studerande och personalen.

Samhälleligt ansvar

  • Vi utför ett multilateralt utbildnings- och forskningssamarbete.
  • Vi förfar på ett etiskt sätt och följer principerna om hållbar utveckling.

Så förfar vi

Rättvisa

Vi förfar på jämställt sätt och med respekt för varandra. Vi utbildar aktörer som verkar på ett etiskt sätt.

Kompetens

Vi främjar oavbruten utveckling av kompetensen och det egna arbetet. Mångprofessionalism är en central resurs för oss.

Service

Vi identifierar våra kunders behov samt realiserar genomslående studier och utbildning. Vi stöder hela polisorganisationens verksamhet.

Personalens välbefinnande

Vi tar ansvar för vårt eget och varandras välbefinnande. Vi stärker tillsammans en positiv och interaktiv högskolegemenskap.

Vårt kvalitetssystem

Vårt kvalitetssystem grundas på kontinuerlig utveckling enligt PDCA-modellen (Plan−Do−Check−Act). Med hjälp av den planerar, förverkligar, bedömer och utvecklar vi vår verksamhet samt analyserar förfaringssätt och aktörer inom kvalitetsstyrning. Kvalitetsstyrning är en fast del av vår ledning samt verksamhet och dess utvärdering.

Du kan läsa mer om vårt kvalitetssystem i verksamhetshandboken som ger en allmän bild av verksamheten och kvalitetsstyrningen på Polamk. Verksamhetshandboken gör verksamheten på Polamk synlig för personal, studerande, intressentgrupper och samarbetsparter samt för alla som är intresserade av Polisyrkeshögskolan.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (Karvi) har granskat kvalitetssystemet vid Polamk och konstaterat att kvalitetssystemet uppfyller de nationella kriterierna för högskolornas kvalitetsstyrning samt motsvarar europeiska principer och rekommendationer. Den internationella kvalitetsstämpeln gäller till våren 2024.

Läs verksamhetshandboken

Auditeringsrapporten på Karvis webbplats

Strategia videoupotus ruotsi

Se strategin som video:

Se videon på Poliisitube om den inte öppnar sig.

Till Poliisitube

Strategiakuva ruotsi

Sammanfattning av Polisyrkeshögskolans strategi som bild, innehållet förklaras i texten på sidan.

Strategia ja laatu auditointileima ruotsi

NCU auditerad logo.